เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ดังนี้

    ๑. ติดแอร์ให้กับเวรประชาสัมพันธ์

    ๒. ติดฟิลม์ ให้กับห้องบริการ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ ณ อาคาร ๗ บก.ทท.