เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61 กบก.สส.ทหาร ได้ดำเนินการติดตั้งพัดลมให้กับทหาร ที่กองรักษาการณ์ ช่องทาง 1 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย