เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61 กบก.สส.ทหาร ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย