เนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 กทค.ศทท.สส.ทหาร นำเสนอการปฏิบัติงานของ ปทท.4 นำโดย หน.ปทท.4 ดังนี้
1.เข้าพื้นที่ ฉก.ปัตตานี 25 จว.ปัตตานี ติดตั้ง เครื่องโทรศัพท์ฯ สนับสนุน บก.ฉก.ปัตตานี 25 ฐาน ร้อย.ร15331, 15332,15333,15334 จำนวน 6 เลขหมาย
2. เข้าพื้นที่ สนภ.4 นทพ.ฯ จว.พัทลุง เข้าพบ พ.ท. หญิง นงนุช มานะการ หน.สื่อสาร สนภ.4ฯ ติดตามงานตามสั่งการ ท่าน จก.สส.ทหาร/นำเสนอ ข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร /รับทราบข้อขัดข้อง
3.เข้าพื้นที่ กก.ตชด.42 จว.นครศรีธรรมราช เข้าพบ ร.ต.ท. อุทัยฯ ผบ.มว.ส.กก.ตชด.42 สำรวจการติดตั้งการสนับสนุนหน่วยตามภารกิจป้องกันชายแดน กกล.เทพสตรีฯ/นำเสนอ ข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร