เนื้อหาหลัก

๘ ม.ค.๖๐ รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมการสื่อสารทหาร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร