เนื้อหาหลัก

๗ ม.ค.๖๑ พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดกำลังพลทำความสะอาด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถนนตรวจการณ์ (Bike lane) บริเวณโดยรอบพื้นที่ สส.ทหาร ตามสั่งการของ ผบ.ชา