เนื้อหาหลัก

๗ ม.ค.๖๑ กบก.ฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย