เนื้อหาหลัก

๖ ม.ค.๖๑ หน.ปทท.4 พร้อมด้วย หน.ชุดซ่อม ปทท.4 สย. ค่ายเสนาฯ และ หน.สน.บังคับข่าย ฯ เข้าพื้นที่ นพค.44 สนภ.4 ทุ่งยางแดง จว. ปัตตานี เพื่อติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์
จำนวน 8 เลขหมาย พร้อมสำรวจที่ตั้งหน่วยปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดน ใน จชต. และ นำเสนอระบบโทรคมนาคมทหาร ให้หน่วยฯ รับทราบ