เนื้อหาหลัก

๗ ม.ค.๖๑ กทค.ศทท.ฯ ขอนำเสนอภาพการปฏิบัติงานของ ปทท.4 โดย หน.ปทท.4 และชุดซ่อม ปทท.4 ส่วนแยกค่ายเสนาณรงค์
เข้าพื้นที่ นพค.42 สนภ.4 ยะหา จว. ยะลา เข้าพบ พ.อ. บงการ กาญจน์มาลัย ผบ.นพค. 42 เพื่อนำเสนอระบบโทรคมนาคมทหาร และรับทราบ
ปัญหาข้อขัดข้อง จากการใช้งานระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมเดินสาย Drop wire เพื่อติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ สนับสนุนฯ จำนวน 8 เลขหมาย