เนื้อหาหลัก

๑๙ ธ.ค.๖๐ ผบ.พัน.ส.ฯ เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร
ในส่วนของกรรมการ ที่ลานอนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย