เนื้อหาหลัก

๑๙-๒๐ ธ.ค.๖๐ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ครั้งที่ ๘ (วันที่๑-๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศทส.สส.ทหาร (แจ้งวัฒนะ)