เนื้อหาหลัก

๒๑ ธ.ค.๖๐ พล.ต.สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร (๑) ตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดงานปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑