เนื้อหาหลัก

๒๑ ธ.ค.๖๐ พัน.ส.ฯ จัดกำลังพลปรับเกลี่ยหน้าดิน , ขุดดินที่ขวางทางน้ำใหล บริเวณบ่อข้างปั๊มน้ำมัน สก.สส.ทหาร และจัดกำลังพลเกลี่ยดินตามหลุมต้นไม้ขอบบ่อ ตามแนว bike lane ตามคำสั่ง ผบ.ชา