เนื้อหาหลัก

๒๓-๒๔ ธ.ค.๖๐ สส.ทหาร จัดกำลังพลร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน ๑๑ นาย ประกอบด้วย พัน.ส.ฯ ๗ นาย, พัน.ปสอ.ฯ ๒ นาย และ กบก.ฯ ๒ นาย