เนื้อหาหลัก

๒๕ ธ.ค.๖๐ พล.ต. สุเมธ นิลมัย รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของข้าราชการ สส.ทหาร ณ ลานเอนกประสงค์ สส.ทหาร