เนื้อหาหลัก

๒๖ ธ.ค.๖๐ กบก.ฯ ได้ดำเนินการจัดอาหารพิเศษให้กับกำลังพล และทหารกองประจำการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ