เนื้อหาหลัก

๒๖ ธ.ค.๖๐ พัน.ส.ฯ จัดกำลังพลทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ถนนตรวจการณ์ (bike lane) บริเวณโดยรอบ สส.ทหาร ตามคำสั่ง ผบ.ชา