เนื้อหาหลัก

๒๖ ธ.ค.๖๐ ผอ.ศทส.ฯ ได้กรุณาให้ น.อ. ศิริชัยฯ หน.คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ฯ โดยมอบหมายให้ น.ท.หญิง รัชฏาภรณ์ฯ ร.น. เเละ จนท.ฯ มาดำเนินการสอนการเข้าระบบเว็บไซต์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กองการจัดหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น