เนื้อหาหลัก

๒๗ ธ.ค.๖๐ รอง.ผอ.กกพ.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ในส่วนของนายทหารประทวน ที่ลานเอนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย