เนื้อหาหลัก

    ๑ พ.ย.๖๐ พัน.ปสอ.ฯ และ กบก.สส.ฯ ดำเนินการจัดเจ่าหน้าที่มารับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
จำนวน ๓๕ นาย และ จำนวน ๑๘ นาย ตามลำดับ ณ มทบ.๒๕ จว.สุรินทร์ และได้ออกเดินทางกลับที่ตั้งหน่วย