เนื้อหาหลัก

     ๑ พ.ย.๖๐ พัน.ส.ฯ โดยชุดปฏิบัติการสื่อสารการสนับสนุนการฝึกผสม แพนเธอร์โกลด์ 17 (PANTHER GOLD 17)
ห้วงการฝึกตั้ง ๓๑ ต.ค. - ๒๕ พ.ย.๖๐ และมีพิธีเปิด ในวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ ได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบดังนี้

๑. ระบบวิทยุ VHF
๒. ระบบโทรศัพท์ IP PHONE
๓. ระบบถ่ายภาพสถานการณ์
๔. ระบบถ่ายภาพสถานการณ์มุมสูง