เนื้อหาหลัก

29 ธ.ค.60  ศทท.สส.ทหาร เตรียม รถบรรทุกน้ำ และจัดกำลัง มว.รวป.สส.ทหาร ตามแผนระวังป้องกันที่ตั้ง สส.ทหาร