เนื้อหาหลัก

     เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๐ ได้มีการทำพิธีอวยพรและขอรับพรจากท่าน พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร  โดย พล.ต.สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร (๑) เป็นผู้นำกล่าวอวยพร โดยมี หน.นขต และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
    ในโอกาสนี้ ท่านเจ้ากรมฯ ได้กรุณามอบของขวัญปีใหม่ให้กับข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร