25600831_1 25600831_2 25600831_3 25600831_4 25600831_5 25600831_6 25600831_7 25600831_8 25600831_9 25600831_10 25600831_11 25600831_12 25600831_13 25600831_14 25600831_15 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณหน้าบก.สส.ทหาร และถนนแถว1 รอบๆ bike lane ตลอดแนว ตามสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย