25600831_1 25600831_2 25600831_3 25600831_4 25600831_5 25600831_6 25600831_7 25600831_8 25600831_9 25600831_10 25600831_11 25600831_12 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศทท.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ ๒ ดังนี้
ทุ่งสีกัน ๔ อาคารชั้นนายร้อย จำนวน ๕ อาคาร ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด ปรับ Booster
ให้ได้ค่ามาตรฐาน และเปลี่ยน Booster ทดแทนของเดิมที่ชำรุด รายละเอียดตามภาพ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย