25600830_1 25600830_2 25600830_3 25600830_4 25600830_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ 2 วันที่ 30 สฺ.ค.60 ดังนี้
ทุ่งสีกัน 4 อาคารชั้นประทวน และอาคารชั้นนายพัน จำนวน 7 อาคาร ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด ปรับ Booster
ให้ได้ค่ามาตรฐาน และเปลี่ยนสายนำสัญญาณ RG 6 ทดแทนของเดิมที่นำสัญญาณไม่ดี รายละเอียดตามภาพ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย