25600828_1 25600828_2 25600828_3 25600828_4 25600828_5 25600828_6 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ พล.ต.สุเมธ นิลมัย ผอ.สผอ.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศนายสิบใหม่ สส.ทหาร
ประจำปี 2560 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้