25600828_1 25600828_2 25600828_3 25600828_4 25600828_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้อำนวยการกองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย