25600826_1 25600826_2 25600826_3 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการเขียนป้ายชื่อประจำตำแหน่งที่จอดรถที่ของผู้บังคับบัญชา ณ โรงจอดรถ บก.กรม.ฯ ผลการปฏิบัติดำเนินการเสร็จเรียบร้อย