25600824_1 25600824_2 25600824_3 25600824_4 25600824_5 25600824_6 25600824_7 25600824_8 25600824_9 25600824_10 25600824_11 25600824_12 25600824_13 25600824_14 25600824_15 25600824_16 25600824_17 25600824_18 25600824_19 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร
ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งในวันนี้เป็นส่วนของข้าราชการทหารชั้นประทวน การทดสอบสมรรถภาพร่างกายจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย