25600821_1 25600821_2 25600821_3 25600821_4 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ สส.ทหาร ดังนี้
๑.ปรับพื้นที่เตรียมการปูกระเบื้องทางเท้าบริเวณหน้า บก.สส.ทหาร จนถึงช่องทาง ๑
๒.ดำเนินทาสีกำแพงบริเวณ Bike Lane ตลอดแนว บ้านพัก แถว ๑ ซึ่งในวันนี้ดำเนินเรียบร้อยตลอดแนวแล้ว