25600821_1 25600821_2 25600821_3 25600821_4 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ครั้งที่ ๖
ซึ่งในวันนี้เป็นส่วนของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การทดสอบร่างกาย จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย