25600815_1 25600815_2 25600815_3 25600815_4 25600815_5 25600815_6 25600815_7 25600815_8 25600815_9 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีรั้วกำแพงบริเวณแถว 1 ในเขตสุขาภิบาลพื้นที่รับผิดชอบ และปรับปรุงบริเวณหน้ากองรักษาการณ์ ช่องทาง 1 บก.สส.ทหาร เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่จะมาตรวจเยี่ยมฯ และเปิดถนนตรวจการณ์ (Bike Lan)