25600810_1 25600810_2 25600810_3 25600810_4 25600810_5 25600810_6 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ส.ฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุง ซ่อมแซมและทาสี ป้อมยามรักษาการณ์หน้าช่องทาง บก.สส.ทหาร ให้ดูสวยงามใช้งานได้เป็นปกติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย