25600810_1 25600810_2 25600810_3 25600810_4 25600810_5 25600810_6 25600810_7 25600810_8 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๓๐ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มาบรรยายให้ความรู้
เรื่องการใช้น้ำยาดับเพลิง ให้แก่กำลังพล สส.ทหาร ณ อาคาร กคพ.ฯ โดยมี พ.อ.สุรเดช เคารพครู เป็นประธานร่วมฟังบรรยาย