25600810_1 25600810_2 25600810_3 25600810_4 25600810_5 25600810_6 25600810_7 25600810_8 25600810_9 25600810_10 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พ.อ.อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ
ให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย พิธีจัดขึ้น ณ สนง.ผบ.พัน.ส.ฯ โดยมี หน.นขต.พัน.ส.ฯ ร่วมแสดงความยินดี