25600807_1 25600807_2 25600807_3 26500808_1 26500808_2 26500808_3 26500808_4 26500808_5 26500808_6 26500808_7 26500808_8 26500808_9 26500808_10 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๐ การฝึกราชวัลลภเริงระบำ (Hop To The Bodies Slams) โดย พัน.ส.ฯ เพื่อใช้แสดงสำหรับรับการตรวจเยี่ยมของ สน.บก.ทท.
สำหรับวันนี้เป็นการฝึกในกลุ่มที่ ๗ ของบทที่ ๑ การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร เป็นประธาน ในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกำลังพล ร้อย.ฉก.ปสอ.ฯ
เพื่อเตรียมการออกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นปฏิบัติการนอกพื้นที่) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.บก.ทท. สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย