25600807_1 25600807_2 25600807_3 25600807_4 25600807_5 25600807_6 25600807_7 25600807_8 25600807_9 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ส.ฯ ดำเนินการทำความสะอาด เก็บเศษไม้และตัดหญ้า บริเวณเขตสุขาภิบาล พื้นที่บ้านพัก (แถว2 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย