25600806_1 25600806_2 25600806_3 25600806_4 25600806_5 25600806_6 25600806_7 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ส.ฯ จัดทำโรงรถเพิ่มเติม(หลังคาสูง)สำหรับจอดรถบัส เนื่องจากโรงรถของ พัน.ส.ฯ ที่มีอยู่มีความสูงไม่เพียงพอสำหรับในการจอดรถบัส
จึงได้จัดสร้างขึ้นใหม่ บริเวณข้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พัน.ส.ฯ การจัดสร้างได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ