25600805_1 25600805_2 25600805_3 25600805_4 25600805_5 25600805_6 25600805_7 25600805_8 25600805_9 25600805_10 25600805_11 25600805_12 25600805_13 25600805_14 25600805_15 25600805_16 25600805_17 25600805_18 25600805_19 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ส.ฯ ดำเนินการปรับปรุงศาลาปรัมพิธีลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ เพื่อให้มีความสง่างามในงานพิธีต่างๆ ที่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย