25600803_1 25600803_2 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พ.อ. ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผอ.กฝอ.สส.ทหาร ได้กรุณากำกับ ดูแลการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ลักษณะใหม่ (ยกอก)
ให้กับกำลังพล กฝอ.สส.ทหาร กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 3 อาคาร 7 บก.ทท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย