25600803_1 25600803_2 25600803_3 25600803_4 25600803_5 25600803_6 25600803_7 25600803_8 25600803_9 25600803_10 25600803_11 25600803_12 25600803_13 25600803_14 25600803_15 25600803_16 25600803_17 25600803_18 25600803_19 25600803_20 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย พิธีจัดขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร