[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
    - ศทท.ฯ  
 

ส่วนปฎิบัติการ
ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
 

 
พล.ต.ทศพร ศิลปาจารย์
ผอ.ศทท.สส.ทหาร

 

๑. ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน ดำเนินการ ควบคุม การปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนราชการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ มีผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
    ๓.๑ วางแผน ออกแบบวิศวกรรมระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และการฝึกอบรมงานในหน้าที่
    ๓.๒ วางแผน ประสานงาน การปฏิบัติงานในระบบสื่อสารโทรคมนาคมทหาร
    ๓.๓ วางแผน ประสานงาน การปฏิบัติงานกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
    ๓.๔ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบโทรคมนาคมทหาร และการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
    ๓.๕ ดำเนินการส่งกำลัง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ๓.๖ พัฒนา ประเมินค่า การบริหาร ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ให้ระบบโทรคมนาคมทหารและ การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร แบ่งส่วนราชการออกเป็น
     ๔.๑ กองธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การพิธีการ การศึกษา และการรักษาความปลอดภัยของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
             ๔.๑.๑ แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การรักษาความปลอดภัยของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
             ๔.๑.๒ แผนกกำลังพล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพล การศึกษา พิธีการ การจัดทำทำเนียบกำลังพล ระเบียบวินัยของข้าราชการ การบันทึกประวัติของหน่วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ
     ๔.๒ กองแผนและวิศวกรรม มีหน้าที่วางแผน ออกแบบวิศวกรรม ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ระบบโทรคมนาคมทหารการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การบริหารงานด้านความถี่ใช้งานและดำเนินการจัดการฝึก การอบรม ตลอดจนฝึกงานในหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              ๔.๒.๑ แผนกแผนและโครงการ มีหน้าที่วางแผน ออกแบบ ระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กำหนดแนวทางการปฏิบัติทางเทคนิคเกี่ยวกับ การบำรุงรักษา การร่วมใช้ระบบและการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนเสนอข้อกำหนดความต้องการทั่วไป
              ๔.๒.๒ แผนกวิศวกรรมระบบ มีหน้าที่สำรวจ ควบคุมการติดตั้ง ทดสอบงานตามโครงการ แก้ไขพัฒนา ปรับปรุง ระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และการบริหารงานด้านความถี่ใช้งาน
              ๔.๒.๓ แผนกวิทยาการและการฝึก มีหน้าที่จัดทำแผนการฝึกอบรมและฝึกงานในหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ เสนอแนะข้อกำหนดทางเทคนิคที่ทันสมัยของเครื่องมือสื่อสารที่จะนำมาใช้งานเพื่อการพัฒนาและซ่อมบำรุง รวมทั้งทดสอบความสามารถทางวิชาการของเจ้าหน้าที่
     ๔.๓ กองการโทรคมนาคม มีหน้าที่ติดตั้ง ปฏิบัติการงานในระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถดำรงการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
             ๔.๓.๑ แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ ๑ มีหน้าที่ติดตั้ง ปฏิบัติการงานในระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในระบบโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๑ ให้ดำรงการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
             ๔.๓.๒ แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ ๒ มีหน้าที่ติดตั้ง ปฏิบัติการงานในระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในระบบโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒ ให้ดำรงการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
             ๔.๓.๓ แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ ๓ มีหน้าที่ติดตั้ง ปฏิบัติการงานในระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในระบบโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ ให้ดำรงการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
             ๔.๓.๔ แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ ๔ มีหน้าที่ติดตั้ง ปฏิบัติการงานในระบบโทรคมนาคมทหาร การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในระบบโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๔ ให้ดำรงการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
     ๔.๔ กองควบคุมระบบโทรคมนาคม มีหน้าที่เฝ้าตรวจ ควบคุม ทดสอบ แจ้งเตือน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารให้สามารถดำรงประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางเทคนิค จัดสรรช่องการสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์โทรคมนาคมทหาร รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลรายงานสถานภาพระบบโทรคมนาคมทหาร ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
              ๔.๔.๑ แผนกควบคุมระบบ มีหน้าที่เฝ้าตรวจ ควบคุม ทดสอบ แจ้งเตือน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบโทรคมนาคมทหารให้สามารถดำรงประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางเทคนิค จัดสรรช่องการสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์โทรคมนาคมทหาร
             ๔.๔.๒ แผนกวิเคราะห์และประเมินผล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลและ การรายงานสถานภาพ ระบบโทรคมนาคมทหาร
             ๔.๔.๓ แผนกสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม การใช้และการรักษาโปรแกรม บริการข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
     ๔.๕ กองซ่อมบำรุง มีหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมทหาร ระบบกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
             ๔.๕.๑ แผนกจัดดำเนินงาน มีหน้าที่ควบคุมการซ่อมบำรุง การรับซ่อม การส่งซ่อม การส่งคืน และรวบรวมสถิติผลงานการซ่อม รวมทั้งดำเนินการในเรื่องชิ้นส่วนซ่อม
             ๔.๕.๒ แผนกซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม มีหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม ระบบกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
             ๔.๕.๓ แผนกซ่อมบำรุงทางสาย มีหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบทางสาย รวมทั้งเครื่องโทรศัพท์และชุมสายโทรศัพท์ ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
             ๔.๕.๔ แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก มีหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิและสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบโทรคมนาคมทหาร ระบบกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
     ๔.๖ กองส่งกำลัง มีหน้าที่ดำเนินการส่งกำลัง สิ่งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร รวมทั้งบริการการขนส่งและยุทธโยธา
             ๔.๖.๑ แผนกส่งกำลัง มีหน้าที่รวบรวมความต้องการ พิจารณาการจัดหา ควบคุม กำกับดูแล จัดทำบัญชีสิ่งอุปกรณ์ หาสถิติความสิ้นเปลืองของ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
             ๔.๖.๒ แผนกคลังพัสดุ มีหน้าที่ดำเนินการ เก็บรักษา แจกจ่าย บรรจุหีบห่อ รับ - ส่งสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
             ๔.๖.๓ แผนกขนส่ง มีหน้าที่สนับสนุนการขนส่ง ดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะของหน่วย ควบคุมการเบิกจ่ายและเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง
             ๔.๖.๔ แผนกช่างโยธา มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกประจำสำนักงาน ไฟฟ้า ประปา และกิจการโยธาทั้งมวล


  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50