[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
    - กกพ.ฯ  
 

กองกำลังพล  


พ.อ.สุรเดช เคารพครู   
ผอ.กกพ.สส.ทหาร

 

 

๑. ภารกิจ มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การศึกษา การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมด้านกำลังพล ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองกำลังพลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
     ๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่ง แยกเรื่อง ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา และแจกจ่ายเอกสารของทางราชการ
     ๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการกำลังพล การเตรียมพล การรักษายอดกำลังพล การจัดการกำลังพล การศึกษา การพัฒนาและรักษาขวัญ การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง พิธีการ การบันทึกประวัติของหน่วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ และการจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่
     ๓.๓ กิจกรรมด้านกำลังพลในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย
     ๓.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของกรมการสื่อสารทหาร
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ

๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ กองกำลังพล แบ่งส่วนราชการออกเป็น 
     ๔.๑ แผนกธุรการและกำลังพล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่ง แยกเรื่อง ควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา แจกจ่ายเอกสารของทางราชการ พิธีการ การบริการกำลังพล และการทะเบียนศพ การบันทึกประวัติข้าราชการ และพนักงานราชการ การประชาสัมพันธ์ และการจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และงานอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ
     ๔.๒ แผนกจัดการกำลังพล มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับแผนการกำลังพล แผนระดมสรรพกำลังด้านกำลังพลของหน่วย เพื่อการเตรียมพล การรักษายอดกำลังพล การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน ลาออก การช่วยราชการ การไปปฏิบัติราชการพิเศษ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมด้านกำลังพล ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย
     ๔.๓ แผนกปกครองกำลังพล มีหน้าที่การรักษา ควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ของทางราชการ การลงทัณฑ์ การบำรุงขวัญ การปูนบำเหน็จ รางวัล การร้องทุกข์ การลา การพิจารณาบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การควบคุมคุณวุฒิ การปรับวุฒิ ปรับเงินเดือนตามวุฒิ เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน
 


  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50