[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 9 มี.ค.58 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 6 มี.ค.58 ]  - จัดซื้อระบบเทคโนโลยีรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมการติดตั้ง
 [ 3 มี.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 24 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( ครั้งที่ 2 )
 [ 12 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12022558 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง
 [ 4 ก.พ.58 ]  - จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี
 [ 4 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง
 [ 3 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 1 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 30 มิ.ย.58 ]  - จัดซื้อระบบสำนักงานอัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 30 มิ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 30 มิ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การจัดทำสื่อทัศนะสนับสนุนภารกิจ บก.ทท. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 30 มิ.ย.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 26 มิ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 8 พ.ค.58 ]  - จัดซื้อวิทยุเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย (ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 [ 27 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ทท. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 23 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 23 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 16 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 13 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 13 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การจัดทำสื่อทัศนะสนับสนุนภารกิจ บก.ทท. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 10 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 9 ก.ค.58 ]  - จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ทท.
 [ 7 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ปฏิบัติงานขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ป้องกันชายแดน จำนวน ๔ รายการ
 [ 30 มิ.ย.58 ]  - ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 16 มิ.ย.58 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 25 พ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (Alcatel 9647 LSY)
 [ 14 พ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 15 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 10 ก.ค.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 2 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (ผนวก ก)
 [ 30 ก.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)
 [ 17 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ
 [ 15 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
 [ 2 พ.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 20 ธ.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 [ 25 ต.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
 [ 24 ก.ย.56 ]  - จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มีนาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2557

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มีนาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2557

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 17 เม.ย.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) จำนวน ๑๕ รายการ
 [ 8 เม.ย.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (Alcatel 9647 LSY)
 [ 31 มี.ค.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 4 รายการ
 [ 31 มี.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) จำนวน ๑๕ รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 26 มี.ค.58 ]  - จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงระบบควบคุมการเข้าถึงการใช้งานและตรวจสอบช่องโหว่เครือข่าย บก.ทท.(มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 24 มี.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (Alcatel 9647 LSY) ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 19 มี.ค.58 ]  - จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 4 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 18 ก.พ.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ
 [ 11 ก.พ.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นครุภัณฑ์สายสื่อสาร 8 รายการ
 [ 9 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา จำนวน 6 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)พล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50