[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 18 พ.ย.58 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
 [ 9 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (2)
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (1)
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (2)
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (1)
 [ 26 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding)
 [ 26 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 20 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ
 [ 14 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ
 [ 19 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา
 [ 18 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding)
 [ 18 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 18 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์
 [ 26 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 [ 26 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 22 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบควบคุมบังคับบัญชา (E-bidding)

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 25 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ Marconi MDRS 155 EC
 [ 11 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง
 [ 11 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
 [ 10 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 [ 9 พ.ย.58 ]  - จ้างบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.สำรอง งบประมาณปี 59
 [ 9 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ
 [ 5 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ
 [ 26 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 26 ต.ค.58 ]  - เครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 16 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 15 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 10 ก.ค.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 2 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (ผนวก ก)
 [ 30 ก.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)
 [ 17 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ
 [ 15 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
 [ 2 พ.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 20 ธ.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 [ 25 ต.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
 [ 24 ก.ย.56 ]  - จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มีนาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มีนาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 25 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร เพื่อปรับปรุงห้องประชุม สส.ทหาร
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายใน อาคาร 3 ชั้น 1 บก.ทท.
 [ 11 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง Ericsson MINILINK TN ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 9 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 6 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ
 [ 6 พ.ย.58 ]  - จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ บก.สส.ทหาร
 [ 5 พ.ย.58 ]  - จ้างปรับปรุงอาคาร บก.สส.ทหาร
 [ 5 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS
 [ 30 ต.ค.58 ]  - จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 สน.ทท.กำแพงแสนพล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50