[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 18 พ.ย.58 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
 [ 9 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (2)
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (1)
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (2)
 [ 28 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (1)
 [ 26 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding)
 [ 26 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 20 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ
 [ 14 ต.ค.58 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 7 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 30 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ
 [ 24 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 22 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ปี 59
 [ 14 ธ.ค.58 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)
 [ 1 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ
 [ 19 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 25 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง
 [ 25 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์
 [ 25 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 24 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา
 [ 23 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 [ 24 ธ.ค.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายใน อาคาร 3 ชั้น 1 บก.ทท.
 [ 21 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง Ericsson MINILINK TN
 [ 18 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 18 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 [ 5 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 30 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ
 [ 23 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 1 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
 [ 15 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 10 ก.ค.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 2 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (ผนวก ก)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มีนาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มีนาคม 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 12 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 [ 9 ธ.ค.58 ]  - จ้างรื้อฉนวนกันความร้อนและทำระบบกันซึมอาคาร บก.ศทท.ฯ จำนวน 1 งาน
 [ 27 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 [ 27 พ.ย.58 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
 [ 26 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง
 [ 24 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 [ 23 พ.ย.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายใน อาคาร 3 ชั้น 1 บก.ทท.
 [ 11 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง Ericsson MINILINK TN ประจำปีงบประมาณ 2559
 [ 9 พ.ย.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ประจำปีงบประมาณ 2559พล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50