[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 30 พ.ย.59 ]  - จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (2)
 [ 30 พ.ย.59 ]  - จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (1)
 [ 31 ต.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์2)
 [ 31 ต.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์1)
 [ 27 ต.ค.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ปี 60
 [ 25 ต.ค.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60
 [ 10 ต.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 60 จำนวน 20 รายการ
 [ 29 ก.ย.59 ]  - จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์2)
 [ 29 ก.ย.59 ]  - จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์1)
 [ 28 มิ.ย.59 ]  - จ้างซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ สส.ทหาร อาคารเรือนแถวชั้นนายสิบ

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 18 พ.ย.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 14 พ.ย.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (2 )
 [ 14 พ.ย.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (1 )
 [ 14 พ.ย.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ
 [ 10 พ.ย.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60
 [ 31 ต.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 60 จำนวน 20 รายการ
 [ 20 ต.ค.59 ]  - จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร (พื้นที่ทุ่งสีกัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 30 ก.ย.59 ]  - จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ กคพ.สส.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
 [ 11 ก.ค.59 ]  - จ้างซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ สส.ทหาร อาคารเรือนแถวชั้นนายสิบ
 [ 13 มิ.ย.59 ]  - จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับชีวิตทหารกองประจำการ บก.ทท.

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 23 ส.ค.59 ]  - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 [ 25 ก.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 25 รายการ
 [ 22 มิ.ย.59 ]  - จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 4 รายการ
 [ 17 พ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ
 [ 25 มี.ค.59 ]  - จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง งานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 [ 17 มี.ค.59 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ บก.ทท. ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 [ 25 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง
 [ 25 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์
 [ 25 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ 2559

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 [ 5 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 30 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ
 [ 23 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 1 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
 [ 15 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 10 ก.ค.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 2 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (ผนวก ก)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 1 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 [ 22 พ.ย.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 60 จำนวน 19 รายการ(1)
 [ 22 พ.ย.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 60 จำนวน 19 รายการ(2)
 [ 18 พ.ย.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 59 จำนวน 6 รายการ
 [ 3 พ.ย.59 ]  - จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถด้านหลังแหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร
 [ 3 พ.ย.59 ]  - จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถด้านหน้าแหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร
 [ 3 พ.ย.59 ]  - จ้างปรับปรุงพื้นที่และห้องน้ำโรงอาหารสวัสดิการ สส.ทหาร
 [ 3 พ.ย.59 ]  - จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคาร 3 บก.ทท.
 [ 2 พ.ย.59 ]  - จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตหลังกองรักษาการณ์ช่องทาง 4 สส.ทหาร
 [ 1 พ.ย.59 ]  - จ้างปรับปรุงถนนพื้นที่ สส.ทหารพล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50