[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 27 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ปี 60 จำนวน 7 รายการ
 [ 26 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 26 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 26 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 22 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร
 [ 20 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution
 [ 19 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 9 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.
 [ 9 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 30 พ.ย.59 ]  - จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (2)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 11 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร
 [ 9 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 9 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 9 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 26 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 23 ธ.ค.59 ]  - จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน
 [ 22 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 18 พ.ย.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 14 พ.ย.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (2 )
 [ 14 พ.ย.59 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (1 )

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 6 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 [ 5 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง
 [ 23 พ.ย.59 ]  - จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมทหาร
 [ 2 ธ.ค.59 ]  - จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ทดสอบสัญญาณและฝึกอบรมเขาหมอน
 [ 2 ธ.ค.59 ]  - จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สส.ทหาร
 [ 23 ส.ค.59 ]  - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 [ 25 ก.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 25 รายการ
 [ 22 มิ.ย.59 ]  - จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 4 รายการ
 [ 17 พ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ
 [ 25 มี.ค.59 ]  - จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง งานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 [ 5 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 30 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ
 [ 23 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 [ 1 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย
 [ 15 ก.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 10 ก.ค.58 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 [ 2 มี.ค.58 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (ผนวก ก)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 9 ม.ค.60 ]  - จ้างปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย ห้องรับรอง ๖๓ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 28 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60
 [ 27 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงทางยุทธวิธี ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร
 [ 26 ธ.ค.59 ]  - จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองซ่อมบำรุง ศทท.สส.ทหาร
 [ 23 ธ.ค.59 ]  - จ้างปรับปรุงระบบสภาพแวดล้อมห้องพัฒนาระบบงาน
 [ 22 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 21 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ Backhaul ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 20 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 19 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 19 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหารพล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50