[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 23 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ
 [ 23 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ
 [ 7 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 จำนวน 24 รายการ
 [ 3 ก.พ.60 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)
 [ 27 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 3)
 [ 27 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 2)
 [ 27 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 1)
 [ 26 ม.ค.60 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60
 [ 27 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ปี 60 จำนวน 7 รายการ
 [ 26 ธ.ค.59 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 8 มี.ค.60 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ
 [ 3 มี.ค.60 ]  - จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ
 [ 22 ก.พ.60 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)-1
 [ 22 ก.พ.60 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)-2
 [ 21 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 จำนวน 24 รายการ
 [ 7 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60
 [ 6 ก.พ.60 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60
 [ 26 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.
 [ 11 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร
 [ 5 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 26 เม.ย.60 ]  - จัดซื้อเครื่องตรวจวัดความถี่ (spectrum analyzer)
 [ 30 มี.ค.60 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.
 [ 6 มี.ค.60 ]  - จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร (พื้นที่ทุ่งสีกัน)
 [ 24 ก.พ.60 ]  - จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ร้อย.ปสอ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร จำนวน 1 งาน
 [ 24 ก.พ.60 ]  - จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน
 [ 8 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution
 [ 7 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 6 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 6 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 3 ก.พ.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 31 มี.ค.60 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 31 มี.ค.60 ]  - จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60
 [ 31 มี.ค.60 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ
 [ 24 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60
 [ 23 ม.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 15 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 [ 5 ม.ค.59 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
 [ 30 ธ.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
 [ ปี 60 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
 [ ปี 59 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 4 เม.ย.60 ]  - จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม สน.ทท.ท่าม่วง ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน
 [ 4 เม.ย.60 ]  - จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.ขอนแก่น ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน
 [ 4 เม.ย.60 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.1 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
 [ 4 เม.ย.60 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.4 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 4 เม.ย.60 ]  - จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.ตะพานหิน ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 3 เม.ย.60 ]  - จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 3 เม.ย.60 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.2 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 28 มี.ค.60 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กองส่งกำลัง ศทท.สส.ทหาร ปี 60
 [ 28 มี.ค.60 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.3 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 [ 20 มี.ค.60 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหารพล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50