ประกาศ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบงานพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอำนวยการยุทธ และภาพแผนที่สถานการณ์ร่วมของ กองบัญชาการกองทัพไทย


               กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบงานพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอำนวยการยุทธ และภาพแผนที่สถานการณ์ร่วมของ กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบงานพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอำนวยการยุทธ
และภาพแผนที่สถานการณ์ร่วมของ กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบงานพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอำนวยการยุทธ และภาพแผนที่สถานการณ์ร่วมของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๘ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการงานขาย ออกแบบ และติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และระบบภูมิสารสนเทศ มีประสบการณ์ใน การดำเนินการดังกล่าว ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ (ห้า) ปี และต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๕, ๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ ไม่เกิน ๙๐ (เก้าสิบ)วัน นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการ จำหน่าย ติดตั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และระบบภูมิสารสนเทศ โดยมีผลงานที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือได้ มีมูลค่าของสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า ๑๕, ๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จำนวนผลงานไม่ต่ำกว่า ๒ ผลงาน และเป็นผลงานที่ดำเนินการมาแล้วไม่เกิน ๕ (ห้า) ปี นับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๖. ผู้เสนอราคา ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนของบริษัทผู้ผลิต มีอายุไม่เกิน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันออกถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา
/๗. ...
- ๒ -


๗. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเฉพาะในส่วนของตนเอง โดยไม่เปิดเผยรายชื่อให้สาธารณชนทราบ ในวันที่
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และกำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท
( ห้าร้อยบาทถ้วน ) ได้ที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการตามประกวดราคาซื้อฯ ในงานดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พลโท
( ชัยสุข ก้านทอง )
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
กองจัดหา


               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
                กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึง 21 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 0900 น. ถึง 1000 น. ณ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 1000 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ j6@schq.mi.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๕ ๕๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552( พลโท ชัยสุข ก้านทอง )
ตำแหน่ง
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร

 
สำเนาถูกต้อง
 
( จ่าสิบเอก คุณากร ยาวงษ์ )
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการถูกสร้างเมื่อ 2009-12-09 โดยบัญชีของ นาวาตรีหญิง ศรีสุดา (นายทหารพลาธิการ