๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรือง จำนวน ๓๐๐ ต้น
บริเวณสวนด้านหลัง อาคาร ๓ พื้นที่ด้านหลังฝ่ายสื่อสาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร