๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กอฝ.รวป.ที่ตั้ง ๖๐ จัดชุดเคลื่อนที่ ชมการทดสอบแผน รวป. ที่ตั้ง
ของส่วนราชการ บก.ทท.โดยมี
รองผอ.สผอ.สส.ทหาร ร่วมชมการ
ทดสอบแผน รวป.ที่ตั้งฯ ในครั้งนี้ โดยการจำลองเหตุการณ์ลอบ
วางเพลิง โดย พัน.ปสอ.สส.ทหาร นทพ. กบก. พัน.รวป. และ ศตก เป็นหน่วยปฏิบัติ
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พลตรี เทวัญ สมบุญโต
รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ได้ให้
เกียรติ เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศให้แก่ นชท.
ที่ได้รับการบรรจุเป็นนายสิบ
ในส่วนของ สส.ทหาร จำนวน ๕๕
นาย พิธีจัดขึ้น ณ ห้องมุ่งทางธรรม
บก.สส.ทหาร
   
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร
ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการ จัดทำ Infographic สนับสนุน
การปฏิบัติการข่าวสาร และหลักสูตร การปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เมื่อเวลา ๐๙๓๐ น. แผนกการแพทย์ กบก.ฯ จัดชุดแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ พัฒนาการและทันตกรรมของเด็กใน ศพด.บก.ทท. ในพื้นที่ สส.ทหาร จำนวน ๕๔ คน