๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ ๒ ดังนี้ อาคารสวัสดิการ เมืองทองธานี อาคาร T13 เนื่องจาก อาคารสวัสดิการ มีการปรับปรุงห้องพักใหม่ทั้งหมด ช่างได้ตัดสายเมน RG6 และเทปูนซิเมนต์ทับสายตามช่องซาฟท์ของทุกช่อง
ทำให้ไม่สามารถปฎิบัติงานได้
๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑ ดังนี้
- จนท.สน.ทท.ศทท.ฯ และชุดซ่อม ปทท.๑ รวม ๙ นาย เข้าพื้นที่ สน.ทท. ราชวิถี เพื่อติดตั้งชุดวิทยุ Rocket M5
- การติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถใช้งานที่ระดับสัญญาณรับได้ -53 dBm

   
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
- ตึกสวัสดิการเมืองทองธานี T14
- ปฏิบัติงานชั้น ๗ ถึงชั้น ๑๑
- แก้ไขสาย RG6 ที่โดนสัตว์กัด
- เดินสาย RG6 ใหม่ ๓ จุด
- ตัดต่อสายต่อตรงจำนวน ๖ จุด
- เปลี่ยน SP ใหม่ ๓ จุด
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๒
- ตึกสวัสดิการ เมืองทองธานี T13
- ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด
- ปรับ Booster ให้ได้ค่ามาตรฐาน
- เปลี่ยนสาย RG6 ทดแทนของเดิม ที่มีเกณฑ์การนำสัญญาณต่ำ และจัดระเบียบสายนำสัญญาณ