๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับ เครื่องหมายยศให้กับนายทหาร ชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น เป็น นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย จัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บัญชาการทหาร สูงสุดที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม กองทัพไทย ด้านมนุษยธรรม บรรณเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐ พื้นที่จังหวัดระยอง
   
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมการฝึก เบื้องสูงเพื่อสนับสนุนการฝึก รวมกองทัพไทย ด้าน มนุษยธรรมบรรเทาสาธารณะภัย (HADR)ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่จังหวัดระยอง
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม นขต.สส.ทหาร ประจำเดือน มิ.ย. ๖๐ โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น
ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร